Disclaimer

Disclaimer

Op deze website van Pillen Makelaardij en Assurantiën (hierna te noemen: Pillen) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden. Pillen is gerechtigd de tekst van deze disclaimer te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, te wijzigen. U dient zich telkens te vergewissen van de meest recente versie van deze disclaimer. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken.

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Pillen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Pillen is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

De op of via deze website verstrekte informatie is geen aanbod (tot het (ver)kopen van effecten of andere financiële producten), een (beleggings)advies of financiële dienst. Verzoeken tot informatie over deze onderwerpen dient u te richten aan Pillen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. U kunt dan ook geen rechten aan de verstrekte informatie ontlenen.

De website van Pillen kan links naar websites van derden bevatten en/of websites van derden kunnen verwijzingen opgenomen hebben naar deze website. In geen geval is Pillen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de website van Pillen en/of informatie van derden waarna via de website verwezen wordt of die verwijzen naar onderhavige website.

Alle opgenomen informatie (daaronder mede begrepen software, tekst, foto's, handels- en merknamen en logo''s) is in eigendom van of in licentie bij Pillen c.q. de betreffende rechthebbende(n) en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over bij het gebruik de informatie van deze website. Behalve het opslaan en/of printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen, aan derden beschikbaar te stellen of enige verwijzing zoals onder meer een hyper- of deeplink naar onderhavige website aan te brengen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Pillen.

Op deze website en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruikersvoorwaarden en/of de informatie geboden op deze website, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven. Indien cliënt als eisende partij optreedt is hij, in afwijking van het voorgaande, bevoegd om binnen de grenzen van de desbetreffende reglementen geschillen aanhangig te maken bij die Geschillen- en Klachtencommissies aan wier bevoegdheid Pillen zich onderworpen heeft.